ابزار و اتصالات

کوپلر الکتروفیوژن

کاهنده الکتروفیوژن

سه راهی برابر الکتروفیوژن

کلاهک انتهایی الکتروفیوژن

فلنج فیوژن باسن

سه راهی فیوژن باسن

زین مستقیم الکتروفیوژن

زین الکتروفیوژن

زین الکتروفیوژن

آرنج الکتروفیوژن

آرنج الکتروفیوژن

فلنج EF

دستگاه تست پمپ

ابزار را فشار دهید

پاک کننده مهره

نگه داشتن لوله

برش لوله پلی اتیلن

ابزار را فشار دهید

ابزار لوله پلی اتیلن

برش لوله پلی اتیلن